小学五年级语文下册第八单元拼音专项练习题

时间:2020-06-15 14:19:50 作者:

小学五年级语文下册第八单元拼音专项练习题

tiān xìng yǔ zhòu zhēn qiè jǐ liang chuán shāo

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

chuán cāng báo mǔ dǎo gào huá xiào xiǎo tǐng

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

tíng bó yōu xián sōng chí àn mó gān gà

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

shēn shì qì fēn gán rǎn bèn zhòng táo zuì

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

bān lán chì rè chōng pèi shuò dà huǒ jù

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

jù mǎng shèn tòu líng tīng mù shǔ qiáng hàn

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

cū guǎng gōu huǒ shú shì wú dǔ wēi ní sī

( ) ( ) ( ) ( )

jiā jiā hù hù wǎn ěr yí xiào huā tuán jǐn cù

( ) ( ) ( )

chà zǐ yān hóng yìng jiē bù xiá nài rén xún wèi

( ) ( ) ( )

zòng héng jiāo chā cāo zuò zì rú shǒu máng jiǎo luàn

( ) ( )( )

chōng fēng xiàn zhèn bīn bīn yǒu lǐ piān piān qǐ wǔ

( ) ( ) ( )

yáo tóu huàng nǎo fán huā sì jǐn hán qíng mò mò

( ) ( ) ( )

dà bǎo yǎn fú mù bù xiá jiē

( ) ( )

日积月累:

1、

——(德国)歌德

2、

——(英国)雪莱

3、

——(印度)泰戈尔

4、

——(俄国)普希金

上一篇 : 小学二年级上册语文《狼和小羊》教案

下一篇 : 小学五年级语文从军行教案设计2021